Privacy en cookieverklaring

Privacy en cookieverklaring

Hi, wat leuk dat je hierop klikt! Ten behoeve van onze bedrijfsvoering verwerken wij persoonsgegevens van jou. Om welke gegevens het gaat hangt af van welke relatie wij met jou hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid en de cookie verklaring te accepteren.

De persoonsgegevens die wij op basis van de wettelijke verplichting van jou vragen zijn: naam, adres, woonplaats en eventuele gespreksnotities. Wanneer wij de bovenstaande gegevens van jou niet kunnen verwerken, mogen en kunnen wij geen zakelijke relatie met je aangaan.

FTB richt zich niet op het verwerken van persoonsgegevens welke onder de categorie “gevoelige gegevens” vallen. Dit zijn persoonsgegevens die iets zeggen over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wel kan de betaling van jouw aankoop een product- of dienstomschrijving bevatten waar het voorgenoemde uit blijkt. Wij verwerken wel de betaling maar doen helemaal niets met deze gegevens.

Websitebezoeker

Welkom! Wij zijn altijd blij om nieuwe “gezichten” van dienst te kunnen zijn. Mocht je na het bekijken van onze website nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op. Tot jouw beschikking zijn er een contactformulier, een “download mogelijkheid” en een “betaalknop” aanwezig op de website. Mocht je daar gebruik van willen maken wees je er dan van bewust dat we in dat geval persoonsgegevens van jou verwerken. Afhankelijk van welk kanaal je kiest kunnen wij de volgende gegevens van jou opslaan: jouw mailadres, telefoonnummer, eventueel persoonsgegevens die je zelf verstrekt. Onze correspondentie, inclusief alle gegevens, wordt verwijderd zodra het gene waarvoor je op deze knop klikt volledig afgehandeld is, tenzij wij onderling andere afspraken daarover maken. Lees ook de cookie verklaring van ons.

Of je uiteindelijk contact opneemt of niet verandert niets aan het feit dat jouw IP-adres (dat wij anoniem maken) door ons geregistreerd wordt. De reden hiervoor is dat we eventuele fouten op de website, die naar voren komen tijdens jouw bezoek, kunnen opsporen en vervolgens oplossen. Wij gebruiken dit IP-adres puur en alleen voor dit doel. Mocht je hier vragen over hebben dan zou je alsnog je gegevens achter moeten laten via het contactformulier of bel ons hierover. Wij staan je graag te woord!

Beveiliging

De AVG en de organisatorische maatregelen die daarbij horen verbeteren jouw privacy beter dan ooit. FTB heeft daarnaast extra maatregelen genomen ten aanzien van de gegevens. Deze zijn geanonimiseerd, kunnen alleen ingezien worden door medewerkers die daarvoor speciaal toegang hebben via een geheime sleutel die enkel alleen-lezen rechten heeft.

Algemene voorwaarden november 2018

Als u een dienst of product afneemt, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel). Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen. Doet u bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geeft u ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij uw gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam. We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de voorwaarden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Hieronder volgen nog de overige algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Future to Build (FTB)

De algemene voorwaarden van Anje Haveman, onder de naam Future to Build, zoals zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Delft, handelend onder nummer 56704771

Artikel 1: Aanbiedingen en offertes

FTB werkt in het algemeen niet met offertes. Aanbiedingen , producten, worden van te voren afgerekend en daarna toegestuurd. Dat scheelt ons allebei heel veel werk. Mocht het zo zijn dat je direct voor een heel team (8 of meer personen) een product wilt aanschaffen neem dan via het contactformulier eerst contact op zodat we kunnen kijken hoe we dit gaan realiseren en welke korting je krijgt.
 Aanbiedingen worden via internet gerealiseerd. Er wordt vooraf betaald en de producten worden geautomatiseerd toegestuurd.
 Offertes gelden vanaf teams vanaf 8 personen. Er wordt via het contactformulier op de website van Future To Build contact gezocht en de vraag omschreven. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 De in de aanbiedingen en of de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW( tenzij anders vermeld) en andere heffingen van overheidswege. De offerte is inclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen voorbereidende-, begeleidings-, reis- en verblijf-, verzend- en of administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de internetvoorziening betaald heeft. Bij een offerte geldt dat deze tot stand komt door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende en gedateerde offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
 De uitvoering vindt niet eerder plaats dan nadat de overeenkomst door opdrachtgever is betaald en of ondertekend.

Artikel 3: Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

 De resultaten van het gebruik van de door de opdrachtnemer verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de opdrachtnemer vallen. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

De prijs is exclusief BTW (zie art. 1)
 Betalingen worden vooraf gedaan via de internetvoorziening op de website van Future To Build. Pas daarna wordt het product of de nodige informatie digitaal en geautomatiseerd toegestuurd. Pas na de betaling is de opdrachtnemer verplicht te leveren.
 Bij een offerte geldt de volgende handeling. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro excl. BTW.

Artikel 5: Via internet gekochte producten en of diensten

Op onze ledensites is een gebruikersnaam en wachtwoord actief. Deze zijn niet naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat als een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem als er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd. Rechtsgrond van de verwerking Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Toestemming
 Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst  In verband met een gerechtvaardigd belang Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeveiliging
Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:  Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;  Er firewall beschermde servers worden gebruikt;  Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons bent en niet aangeeft dat u de bestelling wilt annuleren of u uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. U heeft namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door u afgenomen producten, waardoor uw gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Ook kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.
Verder zijn de voorwaarden zoals deze binnen de dienstverlenende sector worden gebruikt van toepassing.

Anje Haveman, november 2018

Cookieverklaring

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u cookies kunt verwijderen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden. Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere sub pagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, onthouden wordt of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en gegevens worden onthouden voor de bestelprocedure.

Social media, YouTube en andere sociale media Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, Instagram en andere social media cookies geplaatst. Voor het kijken van video’s plaatst YouTube cookies.

Tracking cookies

Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe u onze website gebruikt, hoe u ons gevonden heeft en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics. We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kunt u vinden op de website van de betreffende partij.

Cookies verwijderen

Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.
 Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.
 Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
 Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

FTB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens Voor het verzorgen van de administratie, belastingaangiften en toeslagen en (subsidie)aanvragen is FTB vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht FTB uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Minderjarige bezoekers en hoe wij daarmee omgaan

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mailadres: info@futuretobuild.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 FTB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw boeking, betaling en onze financiële administratie
 Bestelprocedure via de website
 Verzorgen van administratie, belastingaangifte, toeslagen en/of (subsidie) aanvraag
 Verzenden van de nieuwsbrief of bericht via social media
 Download of aanschaf van een product of workshop
 Marketingdoeleinden, zoals het versturen van online en offline reclame
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor u te verrichten
 Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 Reviews van personen, ook wanneer deze worden verzorgd door een andere partij Delen van persoonsgegevens met derden FTB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FTB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FTB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres info@futuretobuild.nl binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FTB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Je persoonsgegevens worden na 7 jaar verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Anje Haveman, november 2018